Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2019

(Fra og med 2019 publiseres elektroniske versjoner av artiklene så fort reviewerprosessen er ferdigstilt. Siste utgave som er tilgjengelig her kan dermed være ufullstendig.)

Innhold:


Emergente relasjoner og mulige konsekvenser for begrepet stimulusklasser

Anders Dechsling OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: Stimulusekvivalens, stimulusklasser, funksjonelle klasser, ekvivalensklasser, sortering


Økt utføring av hverdagsaktiviteter gjennom atferdsavtaler

Monica Vandbakk OsloMet - storbyuniversitetet
Hanna Steinunn Steingrimsdóttir OsloMet - storbyuniversitetet
Jonny Finstad Ecura Bo og habilitering AS

Nøkkelord: Atferdsavtaler, tegnøkonomi, hverdagsaktiviteter, motivasjon, multippel-baseline design


Pathological Demand Avoidance: en transaksjonell atferdsanalytisk forklaringsmodell uten patologi

Stian Orm Universitetet i Oslo
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Gunn H Løkke Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Atferdsanalyse, Utviklingspsykopatologi, Pathological Demand Avoidance, Transaksjonell psykologi, Funksjonelle analyser


Effekten av Forsinket Forsterkning hos barn med Autismespekterforstyrrelse

Sigmund Eldevik Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet
Lasse Arnesen Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet
Kristoffer Munthe Sakseide Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet
Catherine Gale Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet

Nøkkelord: autismespekterforstyrrelse, forsinket forsterkning, umiddelbar forsterkning, responsrate


Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Stian Orm Universitetet i Oslo
Anders Dechsling Høgskolen I Østfold

Nøkkelord: Nevrodiversitet, anvendt atferdsanalyse, misforståelser, self-advocacy, autisme