Forfatterveiledning

Hva er aktuelle manuskript?

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) publiserer artikler som dekker arbeidsområdene konseptuell/teoretisk atferdsanalyse, eksperimentell atferdsanalyse, anvendt atferdsanalyse, overføringsforskning (translational research) og tjenesteyting basert på atferdsanalyse.

Manuskriptene må være relevante for atferdsanalyse, og kan være i form av empiriske artikler (eksperimentelle eller anvendte), teoretiske artikler, oversiktsartikler (deskriptiv eller systematisk review), rapporter (kort oppsummering av tjenesteyting).

NTA publiserer kun originale manuskript, det vil si at de ikke delvis eller i sin helhet kan ha vært publisert andre steder før. I spesielle tilfeller kan dobbeltpublisering eller sekundærpublisering etter tillatelse fra original utgiver/førsteutgiver forsvares. I forbindelse med temanummer kan oversatte utgaver av tidligere publiserte artikler eller bokkapitler publiseres, da som et utgangspunkt for kommentarartikler som blir fagfellevurdert.

Manuskripter kan være lange og korte, såkalte rapporter (brief reports).

Hva skal rapporteres i artikkelen?

Artikler skal i hovedsak følge retningslinjene i APA-manualen, 7 utgave, kapittel 3, Journal Article Reporting Standards (https://apastyle.apa.org/jars).
Henvisninger i tekst og oppsett i referanseliste skal følge Norsk APA-manual (https://www.unit.no/tjenester/norsk-apa-referansestil), med medfølgende End-note stiler for bokmål eller nynorsk.

Innsending av manuskript

Manuskript sendes i redigerbar elektronisk form (Word-format) som vedlegg til redaktøren. Tabeller og figurer med tilhørende tekst settes inn i manuskriptet slik som angitt i APA-manualen. Manuskripter sendes til: Borge.Stromgren@oslomet.no

Samme eller lignende manuskript må ikke sendes til andre tidsskrifter når det er aktuelt for NTA. Publikasjon i andre tidsskrifter av artikler som er publisert i NTA krever tillatelse fra NTA, og NTA-referansen må oppgis i fotnote på første side. (Det samme gjelder artikler fra andre tidsskrifter som skal publiseres i NTA, se over).

Antatte artikler

Når en artikkel er antatt får førsteforfatter et prøvetrykk i pdf for korrekturlesning, og må gi beskjed om nødvendige opprettinger. Da kan det ikke gjøres større endringer.

Eierforhold

Før manuskriptet er akseptert og i trykk (in press) betraktes det som forfatter(ne)s eiendom. Manuskriptet behandles som et konfidensielt dokument og vil ikke leveres til andre eller vises til andre uten samtykke fra forfatter(ne). Fra manuskriptet er i trykk betraktes det som NTA sin eiendom - da må andre be både NTA og forfatter om tillatelse til å kopiere figurer, tabeller eller å sitere mer enn 500 ord fra artikkelen. Forfatter(ne) må også ha tillatelse fra NTA for å trykke artikkelen i en annen publikasjon. NTA betinger seg rett til å oppbevare og publisere artikler og annet stoff i elektronisk tilgjengelig form, og forfatter kan fritt linke til den elektroniske utgaven av artikkelen på tidsskriftets nettsider eller til egenarkivert utgave av artikkelen.

Andre forhold

NTA forutsetter at publiserings-, forsknings- og behandlingsetiske prinsipper er ivaretatt i manuskripter, i tillegg til lov om forskningsetikk og personvern. Dette er forfatter(ne)s ansvar alene.