Fagfellevurdering

Alle manuskripter vurderes av redaktøren for eventuell antakelse til fagfellevurdering.
Dersom redaktøren mener at manuskriptet er interessant, men har mangler som gjør at det ikke vil gå til fagfellevurdering, vil redaktøren be forfatter(ne) om en revisjon for ny vurdering.

Manuskripter som går til fagfellevurdering, vurderes av minst to uavhengige fagfeller («peer review»). Fagfellene er anonyme for hverandre, og for forfatter(e) av manuskriptet. Fagfeller vil alltid være fra en annen arbeidsplass eller annet miljø enn forfatter(e), og velges fortrinnsvis blant de faglige konsulentene i NTA. Forfatter(e) av manuskripter er også anonym(e) for fagfellene. Dette kalles "dobbel blind" fagfellevurdering.

Fagfeller gir sin vurdering av manuskriptet til redaktøren, og vil anbefale om manuskriptet kan godtas med stor eller liten revisjon, eller om det bør avises. En stor revisjon går tilbake til ny fagfellevurdering, en liten revisjon godkjennes av redaktøren.

Stor revisjon vil eksempelvis være mangler som uklarhet vedrørende problemstilling, om designet kan besvare problemstillingen, metoden, resultater og tolkning av resultater, svakheter i studien, og referanser.

Liten revisjon vil eksempelvis være mindre presiseringer i forhold over eller språkbearbeiding.