Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2012

Om Begreper

Inndeling av atferdsanalysen i subsystemer eller arbeidsområder

Jon A. Løkke|Høgskolen i Østfold
Erik ArntzenHøgskolen i Oslo og Akershus
Gunn H LøkkeHøgskolen i Østfold

 

Nøkkelord: subsystemer og arbeidsområder i atferdsanalyse, gap-analyser, tjenesteyting basert på atferdsanalyse, systembygging

Resymé: Atferdsanalyse som fagdisiplin, eller vitenskapelig system, kan inndeles i arbeidsområder eller subsystemer, som bør være gjensidig relaterte og avhengige for å utvikle hele systemet. Subsystemene er konseptuell atferdsanalyse, eksperimentell atferdsanalyse, «translational research», anvendt atferdsanalyse og tjenesteyting basert på atferdsanalyse. Denne inndelingen, og begrepsbruken, er én av flere mulige. Beskrivelser av atferdsanalysens arbeidsområder innebærer at fagfeltet, de atferdsanalytiske organisasjonene og utdanningsinstitusjonene kan diskutere og planlegge hvilke arbeidsområder som bør vektlegges. Beskrivelsen av subsystemene er egnet for gap-analyser på atferdsanalysens arenaer og på mer avgrensede problemområder der atferdsanalyse kan gjøre seg gjeldende. Vi beskriver noen mulige følger ved for stor vektlegging av enkelte subsystemer. Det mest aktuelle problemet nå er overfokusering på tjenesteyting basert på atferdsanalyse. Vi understreker betydningen av å støtte opp hele det atferdsanalytiske systemet. Subsystemene og arbeidsområdene fremstilles i tabellform, og som figur, med tanke på diskusjon av begrepene som brukes, inndelingen, prioriteringer og mulige følger.

Download PDFLast ned artikkelen
som PDF-dokument